Etusivu

  Yhdistys

  Rodusta

  Pentusivu

  Kasvattajat

  Terveys ja jalostus

  Kuvia

  Tuotemyynti

  Jäsenkirje


Kirjautuminen
jäsenosioon
Käyttäjä:

Salasana:Salasana unohtunut

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRAT RY

Yleistä

Yhteystiedot

Säännöt

Jäseneksi

Toiminta

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1.10.2021 ALKAEN

1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Vanhaenglanninlammaskoirat ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä epävirallista englanninkielistä nimeä Old English Sheepdog Club of Finland. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä OESFI. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Jäsenillä on kuitenkin oikeus kysyä ja saada vastaus ruotsinkielellä.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymä valtakunnallinen rotujärjestö ja jäsenyhdistys. Yhdistys voi kokouksensa päätöksellä liittyä muihin toimintansa tarkoitusperiä tukeviin järjestöihin.

Yhdistyksen tarkoitus on
- herättää ja ylläpitää vanhaenglanninlammaskoiraharrastusta
- ylläpitää, valvoa, edistää ja ohjata rodun jalostusta ja sitä kautta pyrkiä säilyttämään alkuperäinen rodunomaisuus
- ohjata ja opastaa jäseniään kasvattamaan, hoitamaan ja kouluttamaan koiriaan

Tarkoitustaan yhdistys voi toteuttaa
- järjestämällä jalostusneuvontaa ja -tarkastuksia
- järjestämällä erikoisnäyttelyitä, luonnetestejä ja muita rotuharrastukseen liittyviä tilaisuuksia ja kokeita
- järjestää rotua koskevia luentoja ja koulutustilaisuuksia.
- harjoittamalla aiheeseen liittyvää julkaisu-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa
- huolehtimalla kansainvälisestä yhteistyöstä muiden maiden samaa rotua harrastavien yhdistysten välillä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- kerätä jäsenmaksuja
- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta
- toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, juhlia ja rahankeräyksiä

Yhdistys pyrkii aktiivisesti keräämään rodun harrastajat yhdistyksen ja järjestäytyneen kenneltoiminnan piiriin syventääkseen heidän rotu- ja kenneltietouttaan.

Yhdistyksen jäsenet voivat alueellista toimintaa tehostaakseen perustaa rekisteröimättömiä paikallisjaostoja. Tämä edellyttää vähintään kymmentä (10) paikallista jäsentä. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet paikallisjaostot ja niiden säännöt. Paikallisjaostot ovat vastuussa toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, rekisteröidyt säätiöt tai rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yksityiset henkilöt ovat joko vuosi-, ainais- perhe tai kunniajäseniä. Rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt ovat aina vuosijäseniä. Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka kuuluu samaan talouteen vuosijäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä yhdistyksen julkaisua.

Henkilö, joka on yhdistyksen kannalta erittäin ansioitunut ja joka on ollut yhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta, voidaan hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi. Kunniajäsenyyden hyväksyminen edellyttää yhdistyksen kokouksen äänestyksessä vähintään ¾ kannatusta. Kunniajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi-, ainais- ja perhejäsenellä, mutta hän ei suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen puheenjohtajana toiminut henkilö, joka on yhdistyksen kannalta erittäin ansioitunut ja joka on ollut yhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta, voidaan hallituksen esityksestä kutsua kunniapuheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajuuden hyväksyminen edellyttää yhdistyksen kokouksen äänestyksessä vähintään ¾ kannatusta. Kunniapuheenjohtajalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin vuosi-, ainais- ja perhejäsenellä, mutta hän ei suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet kirjallisten (myös sähköposti) jäsenanomusten perusteella.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus koska tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan heti.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän:
- rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muulla toiminnallaan aiheuttaa yhdistykselle suurta haittaa tai taloudellisia menetyksiä.
- rikkoo yhdistys- tai eläinsuojelulakia
- on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta maksukehotuksen jälkeen. Jäsenyys voidaan palauttaa, kun jäsenmaksu on maksettu.

Erottamiseen muulla kuin jäsenmaksunsa maksamattomuuden perusteella vaaditaan hallituksen päätös vähintään 2/3 enemmistöllä. Erottamisesta muulla perusteella voi valittaa yhdistyksen syys-, tai kevätkokoukseen. Jäsenen on tehtävä valitus 30 vrk:n kuluessa siitä kun on saanut tiedon erottamisestaan. Syys- tai kevätkokous äänestää suljetulla lippuäänestyksellä erottamisen voimaanastumisesta. Erottamisen voimaan astumiseksi tulee olla kokouksen 2/3 äänten enemmistö.

Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.

5. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, josta päättää syyskokous ja joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenmaksu maksetaan koko kalenterivuodelta, riippumatta siitä, milloin jäseneksi liittyminen on tapahtunut. Ainaisjäsen suorittaa 10-kertaisen vuosijäsenmaksun kertakaikkisena jäsenmaksuna. Yhdistyksen syyskokous voi päättää mahdollisesta liittymismaksusta, kullekin jäsenryhmälle erikseen.
Jäsenmaksu on maksettava maaliskuun loppuun mennessä

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä  ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan niin, että kolme hallituksen jäsentä ja yksi varajäsen on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokouksissa on sen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä ja toimikuntien puheenjohtajilla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen käsitellessä kyseiseen toimikuntaan liittyviä asioita. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa äänioikeus vain, mikäli ovat korvaamassa poissaolevaa varsinaista hallituksen jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään puolet jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä kolme muuta hallituksen jäsentä tai varajäsentä. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

Hallituksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen jonkun varsinaisen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa sihteerin ja rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8. YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILINTARKISTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on luovutettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Mahdollisten paikallisjaostojen on toimitettava edellä mainitut asiakirjat yhdistyksen hallitukselle tammikuun 31. päivään mennessä.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous on maalis - huhtikuun aikana ja syyskokous marras - joulukuun aikana hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Tällöin kokous on kutsuttava 60 vuorokauden aikana hallituksen saatua tiedon vaatimuksesta.

Kaikilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo-oikeus. Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla kokoukseen mennessä vähintään 16 vuotta täyttäneillä henkilöjäsenillä, ei kuitenkaan rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä tai säätiöitä edustavilla henkilöillä. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni.

Jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä voi olla kokouksesta poissa olevan yhden (1) jäsenmaksunsa maksaneen jäsenen hänelle luovuttama valtakirja, jota läsnä oleva jäsen voi oman äänensä lisäksi käyttää yhdistyksen kokouksen äänestyksissä.

Äänten mennessä äänestystilanteessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, mutta henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa. Kokoukseen osallistuvan jäsenen laitteiden toiminta/toimimattomuus ei ole este kokouksen kululle. Jäsen osallistuu etäkokoukseen omalla riskillään.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet kevät- ja syyskokouksiin sekä ylimääräisiin kokouksiin. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla postitus ja/tai julkaisupäivän ollessa vähintään 14 vrk ennen kokousta.

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaus
- Kokouksen puheenjohtajan valinta
- Kokouksen sihteerin valinta
- Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- Valitaan tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- Edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen/tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen sekä mahdollisesti niiden vaatimista toimenpiteistä päättäminen
- Muiden kokouskutsussa olleiden asioiden käsittely ja niistä päättäminen
- Muiden kokouksessa mahdollisesti esille tulleiden asioiden käsittely ja niistä päättäminen mikäli niin yksimielisesti halutaan tehdä.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Kokouksen avaus
- Kokouksen puheenjohtajan valinta
- Kokouksen sihteerin valinta
- Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
- Valitaan tarpeellinen määrä ääntenlaskijoita
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen
- Seuraavan vuoden jäsenmaksuista päättäminen
- Seuraavan vuoden tulo- ja menoarvion esittäminen
- Hallituksen puheenjohtaja vaali
- Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle
- Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
- Muiden kokouskutsussa olleiden asioiden käsittely ja niistä päättäminen
- Muiden kokouksessa esiin tulleiden asioiden käsittely ja niistä päättäminen mikäli niin yksimielisesti halutaan tehdä.

Ylimääräisissä yhdistyksen kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Ehdotukset yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi ja päätettäväksi asiaksi on jätettävä kirjallisesti (myös sähköposti) hallitukselle kevätkokousta varten viimeistään tammikuun 31 pv ja syyskokousta varten viimeistään syyskuun 30 pv.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että vähintään ¾ yhdistyksen kokouksesta annetuista äänistä on sitä kannattanut ja että kokouskutsussa on ollut maininta sääntömuutoksesta ja sekä voimassa olevat, että muutosehdotus on julkaistu kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös vähintään kuukauden välein pidettävissä kahdessa yhdistyksen kokouksessa. Purkamispäätös on kummassakin kokouksessa kannatettava ¾ annetuista äänistä. Purkamisesityksestä on oltava maininta kummassakin kokouskutsussa.

Jos päätös purkamisesta tai lakkauttamisesta on tehty, luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:lle.

13. MUUT MÄÄRÄYKSET

Muuten noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

UUTISET

17.1.2024Vuoden lampuri 2023 -kisan tulokset
16.1.2024Koirien tietojen ilmoittaminen vuosikirjaan 15.2. mennessä
30.12.2023Vielä ehtii ilmoittautua Vuoden lammaskoira-kilpailuun!
3.12.2023Euro Show 2024 ilmoittautuminen on avautunut
19.11.2023Syyskokous ja pikkujoulut vietettiin Hämeenlinnassa
17.11.2023Lampurikalenteri 2024 on täällä!
15.11.2023Joululehteä ei julkaista tänä vuonna, kalenteri tulossa

näytä kaikki

TAPAHTUMAT

17.3.2024
Sääntömääräinen kevätkokous
30.3.2024
Pääsiäis Match Show Muuramessa
20.4.2024-
21.4.2024
Lemmikkimessut Helsingissä
9.5.2024
Turun kaunein koira 2024 Match Show
19.5.2024
Euro OES Show Hämeenlinnassa
28.9.2024
Käyttäytymisen jalostustarkastus Hausjärvellä

näytä kaikki

VIIMEISET PÄIVITYKSET

23.2.2024
klo 15:00
Lemmikkimessut Helsingissä
23.2.2024
klo 14:46
Käyttäytymisen jalostustarkastus Hausjärvellä
13.2.2024
klo 19:16
Sääntömääräinen kevätkokous
8.2.2024
klo 13:53
Turun kaunein koira 2024 Match Show
7.2.2024
klo 19:31
Pääsiäis Match Show Muuramessa
24.1.2024
klo 13:31
Lampureitten Talvirieha Lempäälässä
19.1.2024
klo 23:50
Pentuja

Vanhaenglanninlammaskoirat ry   Kotipaikka: Helsinki    Y-tunnus:3032539-1

Tietosuojaseloste   Palautelomake


Copyright©2020-2024 Finnweb